Regulamin sklepu internetowego www.limpolchoinki.pl

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego jest PPUH „LIMPOL” Grzegorz Lipa , z siedzibą: ul. Lipowa 45, Koziegłówki, 42-350 Koziegłowy, NIP 577-139-51-40, Regon 150260331, zwany dalej Sprzedawcą.

Zawartość sklepu internetowego www.limpol.com/sklep nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Konsument, składający zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych produktów zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia w katalogu produktów dostępnym w sklepie internetowym www.limpol.com/sklep i akceptuje regulamin.

Oferty przedstawione w katalogu produktów dostępnym w sklepie internetowym obowiązują do wyczerpania zapasów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do katalogu przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.limpol.com/sklep oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu .

Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem katalogu produktów sklepu internetowego są fabrycznie nowe, oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie są przykładowymi i służą prezentacji konkretnych produktów.

II. Zamawianie produktów

W celu zamówienia określonego produktu należy na liście dostępnych produktów kliknąć ikonę dodaj do koszyka przy produkcie, który wybieramy. Zamówienie zostanie zrealizowane po podaniu wymaganych danych i wyborze płatności za zamówienie. Zamówienie może być również złożone pocztą elektroniczną.

Koszt przesyłek wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej MINIMUM 59,04 zł

W przypadku niektórych produktów Konsument może zostać poinformowany o konieczności złożenia osobnych zamówień oraz dokonania osobnych płatności.

Jeżeli konsument chce dokonać zakupu na FV zobowiązany jest do umieszczenia takiej informacji w trakcie składania zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia o czym poinformuje zamawiającego.

Ceny towarów znajdujących się w katalogu produktów sklepu internetowego www.limpol.com/sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zamówienie zrealizowane będzie do 10 dni roboczych, w wyjątkowej sytuacji czas może wydłużyć się, o czym klient został poinformowany.

Konsument po złożeniu zamówienia decyduje się na jeden z dwóch sposobów zapłaty:

przelew (płatny z góry) lub zaliczenie pocztowe (płatne przy odbiorze przesyłki).

W przypadku wybrania płatności przelewem, konsument dokonuje płatności na numer konta:

72 1020 1664 0000 3802 0699 7318

Numer ten znajduje się również w mailu zwrotnym, o ile w tracie rejestracji lub składania zamówienia zostanie podany prawidłowy adres e-mail.

Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku braku towaru w magazynie, Konsument jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia drogą mailową na wskazany wcześniej adres.

Wszelkie sytuacje nie opisane powyżej są rządzone przez przepisy kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane niewywiązaniem się firmy kurierskiej z zawartych umów. Koszt przesłania jednej paczki podawany jest w trakcie realizacji zamówienia . Jeżeli zamówiony towar nie zmieści się w jednej paczce lub gdy jego łączna waga przekroczy 30kg, towar zostanie wysłany w dodatkowych przesyłkach. W takiej sytuacji Konsument zostanie poinformowany o konieczności dopłaty do każdej dodatkowej paczki.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy przez przewoźnika.

Ostateczny koszt dostarczenia towarów podany jest po zatwierdzeniu zakupu przez Konsumenta . W przypadku podania przez Konsumenta nieprawidłowych danych adresowych Sprzedawca zastrzega możliwość obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami obsługi przesyłki.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku zastrzeżeń co do stanu przesyłki – kurier ma obowiązek sporządzić "Protokół Uszkodzenia" w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. W opisanym przypadku Konsument ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

Przyjęcie przez zamawiającego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem podanym w Zamówieniu Kurier w miarę możliwości pozostawi awizo z numerem kontaktowym oraz będzie próbował dostarczyć przesyłkę ponownie. Po trzeciej nieudanej próbie dostawy lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki bez uzasadnienia lub w przypadku podania błędnych danych adresowych Klient zostanie obciążony kosztami transportowymi zwrotu przesyłki do magazynu Sprzedawcy oraz kosztami obsługi towaru zwracanego i ponownej wysyłki do Klienta.

Zamówienia towarów niedostępnych w sklepie internetowym ( np. choinek w nietypowych rozmiarach) wymagają wcześniejszego kontaktu, celem ustalenia szczegółów. Zamówienia te realizowane są wyłącznie po wcześniejszej wpłacie całej należnej kwoty na konto. OD 1.01.2020 NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA FAKTUR ZAKUPU NA FIRMĘ NA PODSTAWIE PARAGONU.

Możliwość płatności Blikiem

III Gwarancja i zwrot towaru, odstąpienie od umowy

Produkty oferowane w sklepie internetowym www.limpol.com/sklep są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

W okresie do14 dni od dostarczenia towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00 Nr 22 poz. 271).

Towar, który został zwrócony w trybie opisanym j.w. należy przesłać na adres sklepu, wraz 

z oryginałem dowodu zakupu na własny koszt i ryzyko składając jednocześnie oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy sprzedaży- wzór Formularz odstąpienia od umowy (załącznik 1). 

W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzut bezskuteczności odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Zwracany produkt nie może nosić znamion używania, w przeciwnym razie LIMPOL może obciążyć kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, kwota będzie wówczas potrącona z należności za towar. Zwracany przedmiot musi mieć oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, kompletne wyposażenie oraz akcesoria . 

Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych,

w tym opłata dystrybucyjna nie podlegają zwrotowi. Należność za odesłany towar będzie zwracana klientowi wyłącznie przelewem bankowym do 14 dni od otrzymania towaru.

Sprzedawca dokona zwrotu należności za towar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem stwierdzenia, że towar spełnia warunki opisane powyżej. 

Sprzedawca nie dokonuje zwrotu innych kosztów związanych z nabyciem towarów oprócz wartości towaru brutto wskazanego na dokumencie sprzedaży.

W przypadku reklamacji towaru należy skontaktować się z Producentem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamacje należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer referencyjny zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wartości (wynikającej z zużycia) produktu przy ewentualnej reklamacji.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru z załączonym opisem wady i oryginałem dowodu sprzedaży.

Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru

Nasze wyroby zawierają elementy ostre: metal/ drut łączony z folią. Prosimy zachować ostrożność przy rozkładaniu i składaniu zakupionego towaru.

IV. Postanowienia Końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez PPUH „LIMPOL”. danych osobowych zawartych w zamówieniu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97 Nr133 poz. 883).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw, konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. 00 Nr 22 poz. 271).

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Dane osobowe Nabywców, które zostają podane podczas realizacji zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę jedynie w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zmianami). Nabywcy przysługuje prawo uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grzegorz Lipa Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe "Limpol" z siedzibą: Koziegłówki, ul. Lipowa 45, 42-350 KOZIEGŁOWY, NIP: 5771395140, na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania przeze mnie z usług świadczonych przez SKLEP LIMPOL, w tym na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których SKLEP LIMPOL świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności. Mam prawo do wycofania zgody, a takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Załącznik 1

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik 1

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w .......................................................................... Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) na konto bankowe.

 

                                                                                                             podpis Konsumenta

Załącznik 1 Prawo odstąpienia od umowy